JULIO MANUEL RODRÍGUEZ SOTO. Alcalde de Maside e Presidente da Deputación de Ourense.

JulioRdgSoto_pequeña

Don Julio Segundo Manuel Rodríguez Soto o día da súa voda en San Cristovo de Cea

coa daconesa María Dolores Fariñas Valeiras.

JULIO SEGUNDO MANUEL RODRÍGUEZ SOTO
(Maside 15-3-1880 – Lisboa 9-7-1931)

José Ricardo Rodríguez Pérez e José Luís Cofán Vidal

Julio Segundo Manuel Rodríguez Soto naceu en Maside e foi sacramentalizado no antigo templo, de Santa María de Amarante, desaparecido en boa parte , o 15 de Marzo de 1880[1]:

‘En quince de Marzo de mil ochocientos ochenta, yo el infrascrito Cura párroco de Stª María de Amarante, Diócesis de Orense, bauticé solemnemente a un niño que naciera el día anterior, al que puse los nombres de Julio, Segundo, Manuel. Es hijo legítimo de D. José Rodríguez y Dª onONFrancisca Soto, vecinos de Maside en esta parroquia. Abuelos paternos D. Benito y Dª Benita Vázquez del mismo Maside. Maternos D. Lorenzo y Dª Bernarda Rodríguez, vecinos de Nogueira de Ramuín. Fueron sus padrinos D. Manuel Rodríguez y Dª Teodora Borrajo, a quienes hize las advertencias que previene el Ritual Romano. Que así conste, lo firmo. // Julián Benito Ramos//.

Ó marxe di o seguinte: nº 12. Maside e Julio Segundo Manuel, e remata noutra páxina con: Contrajo matrimonio el día 17 de Enero de 1914 en Cea con Dª Dolores Fariñas.

 

ASENTADO SEU NACEMENTO NO REXISTRO CIVIL DE MASIDE

‘En Maside a las ocho de la mañana del día diez y siete de Marzo de mil ochocientos ochenta ante Don Eduardo Portabales, Juez municipal y don Hipólito Álvarez secretario, compareció Dn. Manuel Rodríguez, propietario… natural y domiciliado en esta villa…

Con objeto de inscriba en el Registro Civil un niño… Que dicho niño nació en la casa de su padre Dn. José Rodríguez el día catorce del actual a las tres de la mañana. Dice que es hijo legítimo de Dn José y de Dª Francisca Soto, naturales aquel de Maside y esta de Nogueira de Ramuín…

Que es nieto por línea paterna de Benito Rodríguez de Dª Benita Vázquez, naturales de Maside, esta difunta…; y por la materna de Dn. Lorenzo Soto y Bernarda Rodríguez, naturales del referido Nogueira de Ramuín, aquel difunto y esta viuda…[2] .

SEU CASAMENTO ASENTADO NO REXISTRO CIVIL DE CEA: 17-1-1914[3]

‘En el juzgado municipal de Cea, a diez y siete de Enero de mil novecientos catorce se procede por el señor Juez municipal Don Leopoldo Rodríguez Gómez, y secretario accidental Don Ramón Crespo Rodríguez, transcribir el matrimonio canónico a que se refiere la presente acta… : En la villa de Cea a diez y siete de Enero de mil novecientos catorce, hallándome yo el infrascrito Leopoldo Rodríguez Gómez, licenciado en Derecho, en la Capilla del Santo Cristo de esta villa, a donde me trasladé como juez municipal de este término, para asistir… matrimonio canónico entre Don Julio Rodríguez Soto y Dª María Dolores Fariñas Valeiras.

Declaro que a mi presencia ha procedido el presbítero Don Manuel Rodríguez Vázquez cura párroco de esta indicada villa, a unir en matrimonio canónico a los referidos Julio, de treinta y tres años, de estado soltero, natural y domiciliado en la villa de Maside, hijo de DON José Rodríguez Vázquez –notario en Ribadavia e que anos antes, fináis do s. XVIII, exercera como tal en Entrimo-, y de Francisca Soto Rodríguez, natural de Nogueira de Ramuín, vecina de Maside; y a Dª María Dolores Fariñas Valeiras, de veintiocho años, soltera, natural de Pernambuco (Brasil), domiciliada en Dacón, distrito del propio Maside, hija de D. Manuel Fariñas Blanco, difunto natural de Garabanes, vecino que fue del aludido Maside, y Dª Benita Valeiras González, natural y vecina del referido Dacón.

Habiendo asistido a dicho acto el padre y la madre de los contrayentes respectivamente, y los testigos D. Julio Tizón González, Lic. en Medicina y Don José María González Fernández, profesor de Instrucción Pública’.

 

JULIO-LOLA FARIÑASDona María Dolores Fariñas Valeiras, o 17-1-1914, día do seu casamento en

San Cristovo de Cea  con Don Julio Rodríguez Soto

Dedicatoria para os parentes de Julio Rodríguez Soto que consta no reverso da instantánea-recordo da súa voda, que tivera lugar en San Cristovo de Cea o 17 de Xaneiro de 1914: ‘A sus queridos hermanos Juan y Arístides le dedican este como recuerdo de su enlace.

J.R.SOTO DEDICATORIAJulio y Lola. (17-1-1914)’

 

 Se matrimoniaron en San Cristovo de Cea foi ben pensado sobre todo por Don Xullo. A xente puña, e segue a pór, no persoal, por riba de calquera circunstancia, e neste caso movido por dúas consideracións: unha que Don Xullo tivera catro fillos de dúas mozas solteiras, cadansúa parella, e pola mesma circunstancia a outra, que era respectuoso coa que ía ser súa doa.

Tamén o elexir san Cristovo de Cea, ben pódese antepoñer outra circunstancia: esta freguesía estaba rexida polo crego masidao Don Manuel Rodríguez Vázquez, cuñado de Justa, a irmá de Rodríguez Soto.

Non quixo recoñece-os fillos, pero se se prestou a estudalos. A primeira en ser enganada non quixo saber nada del, casou e foise de Maside levando consigo ós mozotes, nena e neno. Segundo chegou a nós, non quería nin veo diante. A axuda económica para vos estudos aceptouna a nai dosoutros fillos, tamen rapaza e rapaz.

Era bo e honrado a carta caval. A honradez que amosou nas súas actividades profesinais e políticas, estaban rifadas coa carencia, o entender de calquera, dá honestidade que se sobrentende e se lle esixe a calquera, e ós políticos aínda máis. Outras personalidades do mesmo sector e época, tamen a tiñan perdida, e tomaron semellante e atravesado camiño.

Tan por poñer un exemplo doutrosfeitossemellantes, falamos do que tamen fora alcalde de Maside, contumaz inimigo do casorio, tivo dúas fillas coa mesma muller, tamen solteira. Estamos a falar do Deputado en Cortes Don José Benito González, nacido na vila o 3-1-1853, en falecido na Capital do Reino o 6-5-1901, precisamente exercendo como Deputado.

Agora ben neste caso parece houbo condescendencia por parte da nai dás criaturas, dezasete anos mais nova que o proxenitor, nacida e aveciñada en Maside, pero de pais carballiñeses. Esta deixou reflexado no seu testamento que tivo ás nenas:De relación amorosa con un hombre con el que podía casarse sin necesidad de dispensa…’.

Aínda case sendo común, cós servidores públicos non hai silencio, nin tampouco benevolencia, repetimos, por moi común o corrente que sexa.

Os sogros de don Xullo casaran en Amarante o 29-8-1881; Manuel Fariñas Blanco, de 39 anos, fillo de Manuel, falecido, e Antonia Blanco, veciños de Garabás; e Benita Valeiras González, de 30 anos, filla de José e Manuela, veciños de Dacón.

Rematamos de falar de Don Manuel Rodríguez Vázquez, irmán do tamen crego Don Maximino, @Perillas, encargado dá parroquia de san Mamede de Rañestres (Maside), e de Don Silo, que casara coa irmá de Don Julio Rodríguez Soto, Dona Justa.

O xornal ourensán Galicia, ‘Diario da Mañá’, recolleu a nova dá celebración dous funerais polo referido sacerdote masidao Don Maximino, -@ ‘Perillas‘ -, párroco de Rañestres, falecido ós 66 anos o 25-3-1933:A los funerales que se celebraron al día siguiente en la iglesia parroquial de esta villa, asistieron 24 señores sacerdotes, entre los cuales se encontraban varios monjes de Osera’.

O día 14-7-1898[4] celebrase en Amarante o casamento entre Don Juan Manuel García Fernández, de 25 anos, fillo de Don Manuel García e de doña Dona Balbina Fernández, e Dona Arístida Rodríguez Soto, irmá do noso home, que como di a partida: ‘Fueron testigos Don Julio Rodríguez Soto, y Doña Balbina García, hermanos de los contrayentes’.

PINCELADAS

José Rodríguez Vázquez, pai de Julio Rodríguez Soto, foi notario en Maside, logo en Entrimo e finalmente en Ribadavia. Da súa estadía e actividade notarial, por exemplo en Entrimo, quédannos os protocolos nos que deu fe, e un poder que asina en Terrachá o dezasete de Xaneiro de mil oitocentos noventa e seis[5] –o seu fillo Julio tiña daquelas dezaseis anos-.

De xeito resumido vertemos o que manifesta:

…’me hallo casado, mayor de cuarenta años, ejerciendo la profesión notarial de la villa de Maside… 1º Que a tenor del presente público instrumento doy y confiero amplio, general y especial poder…a mi señora Doña Francisca Soto Rodríguez, profesora de enseñanza primaria, vecina de la indicada villa de Maside, para que con mi licencia general, por si sola y sin mi intervención, obre en cualesquiera negocios relativos a su persona y a la mía a particulares intereses de ambos, entre los que entenderán comprendidos: administrar sus bienes y los míos, arrendándolos a las personas por el tiempo, precio y con las condiciones que mejor le parezcan, y recogiendo los frutos o recibiendo las renta; comprar fincas de todas las clase, celebrar contratos y actos de toda especie; aceptar y recibir herencias ya por testamento ya intestato…comparezca en juicio en cualquier juzgado o tribunal…

Así lo digo y otorgo, estando presente a este acto con los testigos…

Yo notario doy fe, y del conocimiento de los testigos…’.

Consta su sello notarial y su firma.

Dona Francisca Soto Rodríguez, chegou ata Maside para tomar posesión de mestra da vila, e que segundo acordo da Coporación Municipal tería unha dotación anual de 750 Ptas[6].

Don Julio Rodríguez Soto licenciouse en Dereito e montou bufete no edifico Ramos do Carballiño, preto do daquelas único templo da vila, erguida esta polo cervato mestre de obras José Porto Roman, casado e aveciñado en Maside.

Non tardou en meterse na política.

Convencido monárquico foi leal colaborador e home de confianza de Don José Calvo Sotelo.

Xa fora desde o bufete e logo na política, traballou arreo pola provincia e bisbarra, e por descontado con denodado afán por Maside. Cando atendía o bufete as clases de condición máis humilde tiñan nel un conselleiro fiel, afastado do interese e ata filántropo.

Unha mostra da súa actividade extra profesioal, a súa pronta actividade política, a participación na recollida de sinaturas en apoio da candidatura de Calvo Sotelo. Así o xornal do sábado día 23 de Outubro de ‘La Región’, recolle todas e cada unha das obtidas en Boborás, San Amaro, Irixo, Punxín e Piñor. En Maside foran recollidas polas ‘forzas vivas’ encabezadas por Julio Rodriguez Soto:

 ‘Virgilio Portabales y Antonio Trabazos, farmaceuticos; Antonio Quero y Manuel Vázquez, médicos; Benigno Ramos Sieiro, secretario del Juzgado; Secundino López y Manuel Fernández, comerciantes, e Valentín Castro e Cesáreo Pérez, industriales’.

O 2 de Xaneiro de 1924 constitúese de xeito provisorio o primeiro organismo provincial, e polos partidos do Ribeiro e o do Carballiño participan Emilio Gómez Arias, Julio Rodríguez Soto –da Comisión de Gobernación- e Tomás Fernández Rodríguez.

Na acta da sesión ordinaria do día vinte do mesmo Xaneiro, consta o seguinte:

 ‘…Se procede a la elección del vicepresidente, resultando elegido por 20 votos y uno en blanco –coidamos questa foi votada na furna polo propio Julio Rodríguez Soto-. Fue proclamado como tal, y declarándole posesiones en el cargo, quien después de ocuparlo pronunció elocuentes frases de agradecimiento para con sus compañeros’.

  En Setembro deste mesmo ano de 1924 ten lugar o homenaxe que Julio Rodríguez Soto no nome de Maside organizou a Emilio Amor, cuñado de ‘Xesta’.

  ‘Maside 3 de Septimbre de 1924 [7].

Indudablemente, es Don Emilio Amor Rolán, una de las personas más admiradas y queridas de esta hospitalaria e entusiasta villa de Maside. Por eso, al conocerse aquí su nombramiento de gobernador de Huesca, todos los masidenses, como uno solo hombre, se dispusieron a hacer ostensible su gran admiración y su íntimo cariño hacia aquél que les cautiva con su amena charla, les instruye con su inmensa y asequible cultura y les guía y dirige con su desinteresado y prudente consejo.

Su rápida partida para Huesca, impidió llevar a cabo, por el momento, el homenaje proyectado que, al fin, se celebro hoy con su espléndido banquete.

Puede afirmarse que la .inmensa mayoría de los vecinos de Maside se congregaron hoy en la amplia y pintoresca robleda contigua a la escuela pública para dicho solemne acto. Presidían la mesa, adornada con sencillez y gusto por D. Pío Príncipe, insustituible siempre donde se rinde culto a la amistad y al talento, y por su hija la señora de Tapia, los señores gobernador civil de la provincia, delegado gubernativo de Carballino, alcalde y párroco de Maside, párroco de Pungín, Don Julio Rodríguez Soto, culto abogado y diputado provincial; D. Hermesindo Pérez, reputado médico de Irijo, y el notable orador, simpático y entusiasta Arturo Salgado Biempica.

Asistieron, además, otras muchas personas, entre ellas el festivo poeta e inspector de Pecuaria D. Javier Prado, el culto jefe de la Biblioteca provincial[8] D. Juan Fernández Pérez, el virtuoso sacerdote D. Benigno Prado, y los dignos párrocos de Rañestres y Santa Comba…

…Después de un suculento y abundante menú, al estilo del país, servido con todo esmero por los fondistas don Ramón Pérez y D. Severino Rodríguez, y al descorcharse el espumoso champagne, se levantó el Sr. Soto que ofreció el banquete en palabras tan elocuentes como sentidas, manifestando que si el pueblo de Maside admira el Sr. Amor por su cultura, más lo estima y admira por su bondad, por el afecto y el cariño que ha puesto en todo cuanto a las cosas y personas de Maside afectan, con el alto espíritu de desinterés, capaz del sacrificio que caracteriza a todas las almas grandes. El pueblo de Maside considera al Sr. Amor como algo que les es propio y muy querido, y está seguro de que sus palabras, en aquel momento, expresan el unánime sentir de sus convecinos, quienes desean ver al Sr. Amor ocupar los más altos puestos, porque donde quiera que vaya, con el completo olvido de si mismo, se preocupará como siempre por el bien de todos; y los hijos de Maside encontrarán en él el amigo y el protector bien probado, ajeno a los mezquinos intereses y egoísmos, y ambicioso únicamente de cumplir los altos deberes que le imponen su idealidad, y conquistar el afecto y la estimación de sus compatriotas como ha conquistado los del pueblo de Maside.

Las interrupciones y los aplausos de que fue objeto Don Julio Rodríguez Soto, evidenciaron la compenetración de los circunstantes con los sentimientos brillantemente expresados en su magnífico brindis…

A instancias de todos se levanta a hablar el inimitable Lameiro que, con su finísimo humorismo, quiso poner y puso una nota alegre sobre el estado de emoción que se había apoderado de la multitud. Decir hasta que punto fue aplaudido fue inútil, porque Javier Prado es sobradamente conocido y admirado.

Requeridos también hablaron luego don Arturo Salgado Biempica y el ilustrado párroco de Maside Don Epifanio.

Respecto al primero cuya magistral elocuencia es patente, solo diremos que presentó al Sr. Amor como el hombre ecuánime y ponderado que sincero en sus ideales y distinguiendo las aspiraciones del futuro de las realidades del momento, supo vencerse a si mismo dominando y santificando temporalmente intereses y sentimientos personales muy queridos, para cumplir sus deberes de patriota, dando con ello un alto ejemplo a imitar.

Por encargo del Sr. Calvo Sotelo, dice que éste desea se le tenga por presente al acto en obsequio al señor Amor.

Por último, el Don Julio Rodríguez Soto dió una nota simpática, proponiendo a la concurrencia que como acto de simpatía al culto Jefe de la Biblioteca Provincial –Don Juan Fernández ‘Xesta’-, también muy querido en este pueblo, se costease por suscripción la edición de la obra que está preparando y que titulará “Osera histórica, monumental y artística”, dedicada a Maside, iniciativa que fue acogida con el mayor entusiasmo.

Como fin de tan memorable fiesta los comensales, a los acordes de un pasodoble ejecutado por la banda de Maside, que había amenizado el banquete, se dirigieron en manifestación a despedir al homenajeado, dando vivas delirantes que fueron contestadas con el mismo entusiasmo por el Sr. Amor y sus acompañantes

 Julio Rodríguez Soto deputado provincial

Chegou a presidir a Deputación dende a sesión do 30-8-1926, logo da renuncia no cargo o seu predecesor Don Celso Casar Blanco.  En este período formaban parte da Corporación Provincial os seguintes señores: Rodríguez Soto, Gómez Arias, Ferreiro Carballo, Pérez Serantes, Olano (suplente del Sr. Bobillo), Trigás, Conde Valvís, Eiján (suplente del Sr. Zarauza), García Novoa (suplente del Sr. Rodríguez Sieiro), Macía Martínez (suplente del Sr. Cid Gallego), y Macia Valcarce.

Os señores deputados Pérez Serantes, Gómez Arias, Conde Valvís, Zarauza, e Julio Rodríguez Soto, aínda estaban a ocupar os cargos de Deputados Provinciais no mes de Decembro de 1925.

O oito de Novembro do ano 1926, en sesión extraordinaria, foi elexido en votación secreta presidente da Deputación ourensá. Once votos ó seu favor e a consabida papeleta en branco, que tamén supoñemos foi a súa. Publicouse o nomeamento no Boletín Oficial da Provincia o 15 do mesmo mes.

Na mesma sesión elixiuse como vicepresidente a Aurelio Ferreiro Carballo. Os deputados Eiján, García Novoa y Macia, quedaron como suplentes.

Rodríguez Soto continuou no cargo ata o 11 de Febreiro de 1929.

Na sesión ordinaria do 13-12-1926 deronse os primeiros pasos para a fundación da Escola de Artes e Oficios, que xa dispuña de local propio, e dotada do preciso para desenvolver a súa función.

Na sesión do 4-6-1927, trala proposta do propio Don Julio Rodríguez Soto a Deputación ourensá outorga unha pensión vitalicia ó eximio poeta Ramón Cabanillas, de 3.000 Ptas. anuais, coa obriga de que publicara traballos sobre a provincia ourensá.

Lle concederon unha pensión vitalicia de 250 Ptas. anuais a Dona Modesta Vázquez Rodríguez viúva do celanovés e egrexio poeta Manuel Curros Enríquez.

Tamén constou que o Alcalde do Concello de A Coruña fixo chegar un telegrama aseverando que sería xustificado e humanitario un acordo nese sentido.

No mesmo ano, na sesión do dous de Octubro, elexiron por once votos a favor e un en branco, a Julio Rodríguez Soto para representar á Coporación Provincia na ‘Asamblea General’.

Dous meses despois, no día dez de Decembro acordouse conceder unha subvención a Don Florentino López Cuevillas para levar a cabo traballos de investigación, e a Don Eugenio Montes Domínguez para amplar los estudos no extranxeiro.

E de xeito resumido, sen sinalar tempos, durante o mandato de Don Julio Rodríguez Soto, noméase cronista oficial da provincia a Vázquez Pardo, e fillo predilecto a Basilio Álvarez. Completouse o persoal médico-sanitario así como o mobiliario para o Hospital Provincial que dependía da Deputación, e daquelas déronse pasos para un cobizado proxecto, a construcción da escalinata de acceso á Santa Igrexa Catedral de Ourense, que se de primeiras caeron en saco roto, ó menos serviron para que tempo despois se fixera, aínda que unha variante, parte dó proxecto orixinal.

Subliñar que foron moitos os acordos de carácter benéfico social que se tomaron durante o seu mandado, atendendo a meirande parte das peticións que chegaron de todas a bisbarras da provincia.

No que atinxe os territorios dos concellos do partido judicial de O Carballiño, preocupouse como non das súas necesidades. Fixéronse entre outras, as estradas Maside-San Amaro-Cenlle, Maside-Cea, acceso a Agro de Quinta, na parroquia de Dacón, mailo ramal A Carrasca-Santa Comba-Salamonde.

No ámbito da docencia, de tanta preocupación e interese se cabe máis onte ca hoxe, Don Julio Rodríguez Soto, aproveitando a amizade e estima que lle tiña Don José Calvo Sotelo, acadou que o Estado erguera un magno edifico para escolas. Que tanto no Carballiño, Ribadavia e Maside, seguen a chamarse ‘Grupo Escolar’.

GRUPO MASIDE3570Falando de Grupo Escolar, a súa construcción foi lentiña, xa que ata dous anos despois, Setembro de 1930, non principiou o curso escolar no xa novo edificio, pero sen rematar e con menos do mínimo preciso. Estreouse sen parafernalia ni actos políticos. O exilio a Portugal do político conservador, feitos xa comentados, e ademais estábase a fragua-la Segunda República.

Os grupos de Maside, Carballiño, Ribadavia mailo Curros Enriquez da capital son do mesmo diseño.

 O de Carballiño físoxe logo da entrega en Abril de 1924 por parte do Concello do solar á beira da estrada a Pontevedra. Na capital o denominado ‘Curros Enríquez’ hoxe na rúa do mesmo nome, edificio que foi entregado ó Concello capitalino no mes de Agosto de 1930.

As corporacións locais de Maside e O Carballiño en agradecemento ó político masidao, puxeronlle ás rúas máis importantes das Vilas o nome do político masidao, o cal aínda non foi cambiado a pesares de memorias históricas.

Tan só se agarda que a Corporación Municipal de Maside retome con urxencia a necesidade de repoñer estas e outras placas que nas rúas de Maside se botaron a perder por gamberradas, e que aínda non foron recolocadas.

Supoñemos que haberá que agardar que a Coporación Municipal de Maside axilice un novo rueiro para as Vilas de Maside e Dacón, e pouco a pouco facer o mesmo no resto dos núcleos.

J.R.SOTO-RUA

Acta da sesión extraordinaria do día 2 de Agosto de 1925. A proposta do Alcalde-PresidenteDon Ángel López Lois (sobriño do poeta masidao Manuel Lóis Vázquez), se lle poña a unha rúa de Maside o nome do políco local:

‘… interpretando el sentir del vecindario que en manifestación pública así lo ha pedido, debe darse el nombre de Don Julio Rodríguez Soto, ilustre y distinguido hijo de esta Villa, a la nueva calle de la villa que del Campo de la Feria va a enlazar con la cala de M. Díaz Sanjurjo, y el Ayuntamiento por unanimidad así lo acuerda, facultando a la Presidencia para que adquiera los rótulos o lápidas, y ordena que sean colocados y se solemnice el descubrimiento uno de los días de las próximas fiestas de San Vitorio’.

 No programa de festas do San Vitorio de Maside, o correspondente ó mesmo ano 1925, mencionase a recentemente bautizada rúa Don Julio Rodríguez Soto, político de recoñecida sona como xa antes tamén foran outros: é o caso dó primeiro veciño de Maside que ademáis de alcalde da Vila foi deputado en Cortes: José Benito González; a mais do tamén alcalde Juan Bernardo Fernández, e o médico municipal e alcalde Francisco Javier García Gutiérrez.

O sobriño deste último, Juan Manuel García Fernández, neto do citado Juan Bernardo, casou o 14-7-1898, como queda reflexado, con Arístides, irmá de Don Julio Rodríguez Soto. (SIC):

(Ano 1925).‘Dia 28 (Domingo): A las ocho, dianas y alboradas. A las diez, misa solemne. Las once, descubrimiento de la lápida que dará el nombre de Don Julio Rodríguez Soto a la nueva calle recientemente abierta en esta villa.

De cinco a siete Paseo en la calle Julio R. Soto.

De siete a diez Gran festival de arte gallego, en el que tomará parte el laureado Coro de Ruada de Orense.

Al final del programa consta una nota: Con motivo de colocarse la nueva campana en la Torre del Reloj, esta lucirá una fantástica iluminación eléctrica durante los festejos’.

 Tomamos interese por investigar a vida e obra deste político, xa vai anos cando viñeran por Maside a pedir o pedigrí de Don Julio. Había incertidume de que querían facer no Carballiño outro tanto como fixeran tempo hai en Maside: borrar con outro o acordo municipal, o que lle dera a Don Julio o nome a unha das arterias da nova vila, e a conseguinte retirada das placas.

Tivo en O Carballiño máis peso o sentidiño común que o revanchismo trasnoitado, fermento, activador das liortas, rifado con algunha das prácticas das no hai tanto tempo en boga memorias históricas, que se volverán poderosa razón para que, o que fixeran algúns –con máis ou menos dereito-, tamén poderá ser recurso para que outros, maís adiante, se adiquen a iso mesmo: placa colocada, placa trocada. Penelopismo político.

No xornal ‘La Región’ fala do agarimoso acto na honra do masidao e exalcalde da Vila, Don Julio Rodríguez Soto. Iso denota que deixando aparte partidismos e outras historiñas, era benquerido polas xentes, tanto alleas, como as do seu Maside:

 ‘MASIDE – Un banquete

En el salón de actos de la Casa Consistorial se celebró un banquete en honor del diputado provincial Don Julio Rodríguez Soto, con motivo de haber sido elegido vicepresidente de la Diputación, teniendo brillante representación en dicho acto, todas las clases sociales de este municipio.

Con su peculiar elocuencia ofreció el homenaje el párroco D. Epifánio Ferreiro, rogando al Sr. Rodríguez Soto, que interpusiese su valiosa influencia para dar cumplida realización a aquellas mejoras indispensables al progreso de este pueblo y de su Ayuntamiento.                                                                                                                                                                

En medio de una calurosa ovación el señor Rodríguez manifestó su agradecimiento a todos los habitantes del municipio allí representados, prometiendo laborar en todo momento por el mejoramiento y progreso de los pueblos que lo constituyen.

Después de un hermoso discurso pronunciado por el delegado de Carballiño señor Rincón, entró en el salón el señor gobernador de la provincia D. Salustiano Muñoz, quien puso de manifiesto los méritos que encierra la personalidad política del Sr. Rodríguez Soto, al que, dijo, necesito tener a mi lado para llevar a feliz término los planes de la nueva política a realizar.

Terminado el banquete fue obsequiado el gobernador con un té en la nueva sociedad “La Torre”[9].

CALVO SOTELO-GFotografía procedente do arquivo de José María Cab aleiro

La Región, domingo  día 10 de Abril de 1927. Portada., bajo el título de ‘El homenaje de Galicia a Calvo Sotelo’.

‘El joven ministro de la Corona ha llegado a las cumbres de la política, ama de todo corazón a la tierra que vio nacer.

El homenaje de Galicia al Sr Calvo Sotelo se trató de la demostración de un cariño íntimo, pero en masa de todos sus ayuntamientos y provincias; mas que nada familiar, ya que el Sr. Calvo Sotelo lo quiso así, y así todos los comisionados eran sus amigos: los de Coruña, Orense, Pontevedra y Lugo.

Personalizó el homenaje el alcalde de Villagarcía que entrega a Calvo Sotelo un álbum de pergaminos, que con artística placa le regalaron las cuatro diputaciones y ayuntamientos gallegos. Por Orense asistieron el Alcalde de la capital orensana, el Sr. Ginzo Soto (2), y señalado con cruz el homenajeado, el que fuera alcalde de Maside, vicepresidente de la Diputación y Presidente de la misma luego, Don Julio Rodríguez Soto (1), hombre de total confianza del joven ministro de la Corona’.

 O BINOMIO JULIO RODRIGUEZ SOTO-JOSE CALVO SOTELO

            No seu mandato como Presidente da Deputación de Ourense organízase a Comisión Ourensana na Exposición de Sevilla, e ardeu o Instituto do Posío, con todo o queste acontecemento acarreou para o primeiro organismo provincial, vendo a súa portentosa Biblioteca reducida a unha morea de borralla.

Estaba naquel fatídico 8 de Decembro de 1927, como director da Biblioteca do Instituto Don Juan Fernández Pérez ‘Xesta’, persoeiro vencellado familiarmente a Maside, o matrimoniar coa veciña da vila Dona Jesusa Vázquez García, neta do benquerido médico municipal e Alcalde da Vila, Don Javier García Gutiérrez.

J.R.SOTO-C.SOTELOTarxeta de José Calvo Sotelo para oseu correlixionario, o tamen masidao José María Cabaleiro González

 JULIO RODRÍGUEZ SOTO E O CONCELLO DE MASIDE

A Corporación municipal masidá, cando estaba presidida por Don Julio Rodríguez Soto tiña da man a Calvo Sotelo, o mesmamente despois de cesar no cargo, as seguintes tiñan en Rodríguez Soto o respaldo preciso para botar adiante iniciativas que precisaban do amparo estatal:

ACTA CONCELLO MASIDE 15-8-1921

Seguidamente por el Sr. Alcalde se hizo saber a los compañeros del concejo que el objeto de esta sesión era el mismo que se decía en la convocatoria circulada al efecto, o sea, el de dar cuenta de un telegrama del Sr. Presidente de la Diputación Provincial, Don Julio Rodríguez Soto, en que participa que el Gobierno de S.M. en Consejo celebrado en el día de ayer, acordó entre otras cosas importantísimas para Galicia, aprobar para subasta el 2º y 3º tramo del ferrocarril Zamora-Coruña que atraviesa el municipio… Y teniendo en cuenta los numerosos (¿) que tal aprobación supone para este Ayuntamiento, la Permanente acuerda por unanimidad telegrafiar dando gracias al Excmo. Sr. Presidente del Consejo y demás ministros de la Corona, y al Excmo. Sr. Ministro de Hacienda D. José Calvo Sotelo como acto de reconocimiento’.

 Como remate da sesión permanente, o alcalde de Maside Serafín Cabaleiro, anuncia que ten boas novas, e que o sábado da mesma semana, día 18, visitaría a vila Don José Calvo Sotelo, a poñe-la primeira pedra do Grupo Escolar. Quedou o alcalde facultado para dispor de todos os medios para un recibimento e homenaxe dignos do cargo que representa, e dos servicios que a este Concello vén concedendo…

‘Y siendo este el único objeto de la reunión, se da por terminada a la hora once y treinta [10]’.

 A CHEGADA DO FF.CC. DEU PE A HOMENAXES E FESTAS

 

‘HOMENAJE ENTUSIASTA A DON JULIO RODRÍGUEZ SOTO.-

Coincidiendo con la subasta del ferrocarril Zamora-Coruña, en sus últimos tramos quisieron los pueblos de la comarca, dejarse llevar por las más justas y gratas emociones, demostrar en los días 12 y 13 que no sólo es un pueblo trabajador y honrado sino también agradecido y noble, y comprendiendo que eran los grandes méritos y la actuación de una figura que juntó en su corazón de oro el interés más decidido por su pueblo…

Este personaje, todo simpatía y todo corazón, es la distinguida figura de Don Julio Rodríguez Soto, ex presidente de la Diputación de Orense y miembro de la Asamblea Nacional, que entre los timbres gloriosos de su vida acaba de escribir una página preciosísima al lado de otras no menos brillantes de su existencia, en la Diputación de Orense, cargo que desempeño siempre con el mayor prestigio…

Y como si todas estas hermosas cualidades no existiesen para él, en quien vivían ocultas y desconocidas, se empeñaba interesadamente en aparecer a los demás como el hombre bueno y humilde, el caballero sencillo y amoroso, haciéndonos olvidar por la amabilidad de su trato y las simpatías de su carácter toda la grandeza de su persona y todos los méritos de su alma que sólo sabía ser grande en los altos puestos y pequeña con los demás, para quienes era el amigo, el hombre jovial, el compañero simpático y todas las veces, el prodigador de bondades y de cariños sin cuento.

Por eso Carballiño quiso escribir entre los sucesos más gloriosos de su historia el haberlo elegido hijo adoptivo, conmemorando en la placa que le regaló.

No fueron, pues, los días 12 y 13 días de alegría jovial y de expansiones festivos sino que fueron para Carballiño y la comarca manifestaciones significativas de cariño y del reconocimiento más intenso hacia el hombre que quiso poner todos sus arrestos en pro del ideal de engrandecimiento y su prosperidad más grandes de esta villa, que junto ahora con otro hombre que casi salta de la pluma y de los labios de todos más fácilmente, el acontecimiento más transcendental de la historia carballinesa y de la región gallega: la subasta de los últimos trozos del ferrocarril Zamora-Coruña, y con este los pueblos de la comarca, el hombre inolvidable de Don Julio Rodríguez Soto[11] .

 

As obras do FFCC, ó igual que a outras terras, nas de Maside asentaron familiarmente técnico e obreiros especializados, os coñecidos ‘carrilanos’. Pero tamén a man de obra non especializada, traballadores nos túneles de San Fiz, Figueiredo, Maside e A Friela-Maside eran da vecindade. Houbo mortos, feridos e enfermos do ‘mal da mina’, para toda a vida lesións bronco pulmonaís.

O trazado polo municipio de Maside, sendo o máis doado para as arcas do Estado, prexudicou seriamente a Maside: xa en San Fiz a ponte e terraplen antes do túnel do mesmo nome, linda coa ponte San Fiz, coa fervenza e co Camiño Real, antigo vieiro de Ourense a Pontevedra, pola Costiña de Canedo, Amoeiro e Maside.

Pero non foi nada comparada coa desfeita que fixo na capitalidade. Cortou en dous a Vila arramplando coas mellores casas, e por se fora pouco o mal foi irreversible.

A estación que ía ser para Maside quedou nun apeadeiro, e a propia estación denominada Touza-Maside, estaba afastada case 2kms. da capitalidade municipal. Escasa venda de billetes, pero si tivo moita actividade comercial e gandeira, bastante máis ca outras estacións de renome entre Ourense e Santiago.

ENTUSIASTA ACOLLIDA A CALVO SOTELO[12]

O 10 de Marzo de 1928, a corporación municipal masidá acorda: “Depositar en el Ministerio de Instrucción Pública la cantidad de 40.178 pts como aportación que corresponde a este ayuntamiento para la construcción del Grupo Escolar en esta villa, para que ministerio ordene el início de las obras”.

Na mañá do día 18 de Agosto de 1928, Maside agardaba a visita de Calvo Sotelo, tal como xa anticipara a Corporación Municipal na reunión da Comisión Permanente do anterior día 15, xa recollida cono anterioridade.

Todo era festa; bandeiras e bandeirolas en balcóns e rúas; fogos e moita música. Os gaiteiros percorreron a vila, e a ‘Melodía Masidense’ baixo a batuta de Camilo Pérez Pérez, antes de se reunir na Praza Maior, deu o pasarrúas de rigor. O comercio pechou as portas e ninguén faltaba á cita con quen traería á Vila un edificio para albergar as escolas, daquelas ubicadas de xeito provisional en dependencias do edificio Consistorial. Calvo Sotelo departiu coas forzas vivas do municipio, coa corporación e co presidente da Deputación, o tamén masidao Don Julio Rodríguez Soto.

Maside andaba a prepara-las festas patronais que estaban programadas para a semana seguinte. A visita foi un anticipo do festeiro que sería o san Vitorio de 1928.

Desprazouse ata a Alameda da Vila ata o solar co Concello dispuxera para edificar o magno edificio que hoxe disfruta.

Os nenos e mestres que se congregaran na Alameda, axitaban bandeiriñas, e con atento e pausado respecto, Calvo Sotelo escoitou o Coro Católico[13] que o agasallou con pezas do repertorio. E de seguido da bendición, Calvo Sotelo colocou a primeira pedra. Aínda con présa Calvo Sotelo mesturouse entre a xente e non daba saido da vila.

A Melodía Masidense poderíase considerar a todolos efectos banda municipal, aínda que non estrictamente en todo o sentido do calificativo, por canto era rexida pola ‘Sociedad Musical’ vencellados os seus directivos á masidá ‘La Torre, Sociedad de Recreo, Cultura y Deportes’. Banda dirixida por Don Camilo Pérez Pérez[14], profesional con estudios musicais, a máis dunha experiencia contrastada en Madrid, e máis especialmente en Valencia. Foi na súa estadía nesta Comunidade cando compuxo a meirande parte das súas obras, entre elas as aínda hoxe interpretadas para os desfiles das ‘Fiestas de Moros y Cristianos’.

De retorno a Galicia dirixiu como queda dito a ‘Melodía Masidense’ e outras, a de Vilanova dos Infantes (1922-1929), A Mezquita (1932), e a de Albarellos. Dirixindo esta última, no ano 1943 na verinense localidade de Feces, faleceu nun desgraciado accidente.

Era alto, de complexión forte, e sobrado de quilos. O palco atrapallado non aguantou; a caída foi mortal.

Foi precisamente para esta efeméride do 18 de Agosto de 1928, fai máis de tres cartos de século, cando culminou a composición, e estrenóu, un fermoso pasodobre na honra do seu conveciño, partitura que se manten aínda no repertorio de varias bandas. De feito, a cotío, nos concertos das Festas de San Vitorio determinadas agrupacions: Banda de Sober, Municipal de Celanova, Ramirás, Carballiño, Alongos, e a Lira, entroutras, interpretan ‘Homenaje a Julio Rodríguez Soto’, un xeito subliñable de remata-la sesión do Congreso como honra ó político da Vila dos Silleiros.

E de música en partitura non hai moitos políticos que se semellen a Don Julio Rodríguez Soto, cóntanse cos dedos dunha man e sobran cinco. Só teñen esa honra moi pouquiños toureiros.

Con esta peza interpretada pola Banda Municipal de Sober, e que graváramos no san Vitorio de 1990, abrímo-la ponencia que pecharía a sesión matutina do 26 de Marzo, segunda xornada do VII Congreso do Centro Estudios Chamoso Lamas.

De Sober, da carpeta de dirección da Banda Municipal de este concello que semella ser de Ourense e non de Lugo, mais que nada polas relacións coas súas xentes; recibimos de un dos seus compoñentes a primeira páxina da partitura[15].

JRS-PARTITURA homenaje J.R.S

‘Al Presidente de la Excma. Diputación de Orense. PASODOBLE CONCIERTO. CAMILO PÉREZ Y PÉREZ’.

O remate da primeira páxina de pentagramas se reflexa: ‘Derechos de Autor. Prohibida la reproducción’.

Sobre esta derradeira reseña a rúbrica que consideramos pode ser a do autor.

 

CALVO SOTELO PROSIGUIÓ HASTA LA VECINA VILLA DE CARBALLIÑO

Camino de Carballino Calvo Sotelo se detuvo bastante en Maside, hubo que esperarle con gran inquietud hasta la una. Nuestra banda lanzó al aire la Marcha Real, y gaitas se dejaron oír…Las autoridades le recibieron tan pronto bajó del auto.

Luego redirigió, acompañado por el gobernador de Orense, el presidente de la Diputación Don Julio Rodríguez Soto, nuestro alcalde y demás autoridades al Ayuntamiento…

Después de inaugurar el Grupo escolar que le gustó muchísimo, le enseñaron todas las dependencias. Se retiró a departir con D. Julio Rodríguez Soto, y seguidamente se dirigieron a casa Laforet donde se celebró la comida. Se fue de Carballino hacia el fin del día. Con él se fue D. Julio Rodríguez Soto, el gobernador de Orense, el Sr. Biempica y otras personalidades…’[16].

CALVO SOTELO TELEGRAFIOU A DON JULIO RODRÍGUEZ SOTO

‘El ex presidente de la Diputación Provincial Don Julio Rodríguez Soto ha recibido del Sr. Calvo Sotelo un telegrama de agradecimiento por el recibimiento inesperado: “Nunca olvidaré la recepción nobilísima y cordial de ese querido pueblo al que renuevo profundo e inextinguible cariño’[17].

 

A Don Julio Rodríguez Soto preocupábase moito de estar a beira da xente do seu concello, e procuaraba estar con eles nos momentos tristes, e tamen nas festas:

‘SANTA MARIÑA.- Con muchas animación se ha celebrado la tradicional romería de esta Santa en la vecina y pintores Listanco.

Amenizó la fiesta la banda municipal de esta villa”Melodía Masidense” dirigida por Hipólito López… De esta villa se desplazó mucha gente y en la casa de los industriales José Redonet y José Antonio González, se reunieron en fraternal banquete varios vecinos de esta, acompañando al ex presidente de la Diputación provincial Don Julio Rodríguez Soto[18]’.

 

O ‘Galicia’[19]de Ourense recolle una loa a Don José Calvo Sotelo da mán de Don Julio Rodríguez Soto:

‘Carballiño que ha visto crecer su población de un modo inusitado… La construcción del ferrocarril que le ha de poner en comunicación con las poblaciones más importantes de Galicia y con la misma Corte… Calvo Sotelo, que cifró todo su entusiasmo en ver a su distrito predilecto, rodeado de todas aquellas mejoras que pudieran redundar en el aumento de su prestigio…

Observaba paralizadas las obras del ferrocarril, no obstante haber consignado en los Presupuestos la cantidad necesaria para que tales obras se construyesen totalmente… ¿Se le pretende castigar por demostrar su gratitud al iniciador de ese gran proyecto de mejora? Pues entonces, dígase así francamente para que todos sepan á que atenerse.

El señor Calvo Sotelo y los ayuntamientos que rigieron los destinos municipales, durante el período dictatorial, no solo atención a la despensa…Pensaron también en la escuela, alimento tan espiritual y tan indispensable como el material. Aumentaron el número de centros de enseñanza…Todos unidos como un solo hombre, para cuanto redunde en beneficio.

Gratitud para los benefactores del distrito. Respeto a las ideas de todos, siempre que sean leal y noblemente profesadas y confesadas. Antes que todo, siempre españoles y gallegos en todos los momentos de nuestra vida.

‘El 14 de Febrero -sábado- de 1931 tuvimos el honor de recibir la visita del insigne estadista Excmo. Sr. Don José Calvo Sotelo. Vino con sus amigos de Carballino, Maside y Cea. Viaje de propaganda política, sino en visita de cortesía. Le obsequiamos con champán y con exquisito jamón que servimos en el salón principal. Allí se metieron cuantos quisieron, amigos y enemigos del ilustre tribuno que plasmó su rúbrica en el libro de firmas’. [SIC].

[Calvosotelistas de Maside, acompañaban a Don Julio Rodríguez Soto: Anxo e Xosé López Lois, Xosé Mª e Serafín Cabaleiro, Emilio Alonso, Virgilio Portabales, Etelvino Portabales e Xesús Fernández].

Don Julio Rodríguez Soto, deu apoio incondicionalmente a Calvo Sotelo, e este correspondía a súa fidelidade. Non era para menos, tanto que Don José voltou a conquerir-la acta de deputado polo partido do Carballiño, 1919-1921[20]. Outra vez no 1931 logo das eleccións do 28 de Xuño agora por Orense e Coruña, a mesma que Rodríguez Soto lle levou en man a Lisboa, cidade onde acontecería o pasamento do político masidao.

En ‘La Región’ do mércoles día 1 de Xullo de 1930, na portada recolleu os últimos datos oficiais das eleccións de Diputados, no que se refire á provincia de Ourense. Non imos relacionar os dezanove, tan só diremos que estaban Ramón Otero Pedrayo, Basilio Álvarez, Luís Fábrega, Manuel e Vicente Martínez Risco, Eloy Luís André, Eugenio Montes e José Calvo Sotelo.

Como acabamos de rematar sobre da presencia de Don Julio Rodríguez Soto en Lisboa para entregarlle a acta de Diputado a Calvo Sotelo, por ‘La Región’ sóubose o seguinte:

‘BANQUETE A CALVO SOTELO- Dice el corresponsal de Faro de Vigo en Carballino un grupo de carballineses ha pensado obsequiar con un banquete al nuevo Diputado de las Cortes Constituyentes, don José Calvo Sotelo, por su gran triunfo en la última contienda electoral celebrada en nuestra provincia.

Como el señor Calvo Sotelo tiene fijada su residencia en Lisboa, el banquete tendrá lugar en la fronteriza villa de Valença do Minho, a donde concurrirán centenares de carballineses.

La comisión organizadora aún no ha fijado el día’[21].

PASAMENTO DE DON JULIO RODRÍGUEZ SOTO NA PRENSA

Como é de supoñer a xuntanza dos monárquicos con Calvo Sotelo prevista en Valença, non chegaría a celebrarse habida conta o pasamento de Don Julio Rodríguez Soto, que tiña previsto voltar con tempo da capital portuguesa onde se vira con Calvo Sotelo.

‘JULIO RODÍGUEZ SOTO- Se supo ayer en Orense la mala nueva de haber fallecido en Lisboa nuestro distinguido amigo don Julio Rodríguez Soto.

La noticia produjo natural sorpresa pus nada hacía presagiar su repentina muerte. Había ido a la capital portuguesa, como otros correligionarios suyos, a saludar al diputado electo por Orense Don José Calvo Sotelo.

Rodríguez Soto era un hombre muy popular, de trato amable y simpático, que se granjeaba pronto el afecto de los que lo rodeaban. Político de toda la vida, intervino de manera muy activa en la vida provincial en los tiempos de la Dictadura, ocupando por algún tiempo la presidencia de la Diputación.

Era buen abogado, pero le atrajo más la política que el foro.

Descanse en paz el finado, y reciban sus familiares el más sentido pésame’[22].

Seguen noutros números deste xornal ourensán, as novas do pasamento do político masidao:

‘Hoy llegará a esta capital el cadáver de don Julio Rodríguez Soto, fallecido anteayer en la capital de la República portuguesa.

El cadáver será trasladado seguidamente a la casa de la familia para ser inhumado en el panteón de la familia (Santa María de Amarante, Maside).

Los funerales se celebrarán mañana en la iglesia parroquial de Amarante’[23].

 

MAIS DETALLES DO PASAMENTO DE RODRÍGUEZ SOTO

Arturo Pérez Serantes acompañou ata Lisboa a Julio Rodríguez Soto cando da entregada da acta parlamentaria obtida nas eleccións ás Cortes do 28 de Xuño dese mesmo ano de 1921.

Paraban no Hotel Americano na Praza dos Restauradores, no centro da capital portuguesa.

Rodríguez Soto era diabético, aínda que non lle prestaba a debida importancia habida conta que o grao de gravedade nn o moveu a medicarse. Sentiuse indisposto a noite do 5 ó 6 daquel mes de Xullo. El que tanto gostaba da compañía de amigos non quixo sair o paseo. A cousa indicaba cando menos alarmante severidade.

Erguese a mañá seguinte pero por pouco tempo. Os médicos que acudiron ó hotel á chamada do director a indicación do señor Perez Serantes, non deron importancia á indisposición. Aínda así o mal seguía o inexorable camiñar que levaría á morte a Julio Rodríguez Soto no mediodía daquel xoves día 9 de Xullo, aínda cos coidados e das atencións médicas. Cumprira os 51 anos catro meses antes.

A morte causou profundo penar na capital da provincia e como non, nas Terras de Maside e O Carballiño.

Os mesmos galenos que o atenderon en Lisboa embalsamaron o cadáver para face-lo viaxe ata a súa terra. Ó mediodía do sábado día 11 foron os restos mortais a Valença, e por estrada por Tui e Salvaterra chegaron ata Amarante, onde as sete da tarde tiveron lugar no templo parroquial os actos fúnebres, descansando seguidamente seus restos mortáis no panteón familiar, -nicho superior dereito-.

 ‘Rodríguez Soto, Julio. Como cura propio de Santa María de Amarante, provincia y diócesis de Orense, en el día de la fecha mandé dar sepultura en este cementerio (previos los oficios que dispone el Ritual Romano) al cadáver de Dn. Julio Rodríguez Soto, natural de esta, vecino de Carballino, casado, de cincuenta y dos años de edad, hijo de Dn. José y Dª Francisca. Falleció el día nueve del mismo en Portugal, de donde fue trasladado al panteón de familia con las debidas autorizaciones. Y fueron testigos de su sepelio Ángel Fernández y Antonio Corral, vecinos de esta.

Y para que conste, extiendo y firmo la presente partida en once de Julio de mil novecientos treinta y uno’. –Asina: Mariano Vidal [24]‘.

A PRENSA LOCAL FÍXOSE ECO DAS NOVAS

O mesmo día 11 a prensa da mañán informaba do acontecido:

‘…El entierro será una grandiosa manifestación de sentimiento, en la que tomarán parte todas las clases sociales.

También de esta ciudad irán numerosos amigos que quieren rendir a Rodríguez Soto tributo póstumo de una amistad sincera y profunda[25]‘.

 

 ‘Ayer se supo en esta ciudad que en Lisboa donde se encontraba accidentalmente, falleció el ex-presidente de la Diputación Provincial Julio Rodríguez Soto. La noticia causó honda impresión entre sus muchos amigos. También en Carballiño, donde gozaba de gran popularidad, fue muy sentido su fallecimiento, se trasladaron muchos de sus deudos y amigos a la capital lusitana.

El señor Rodríguez Soto delicado de salud a causa de una enfermedad que padecía desde hace tiempo, pero nadie hacía temer este inesperado y funesto desenlace. Lamentamos sinceramente esta desgracia y enviamos a toda su familia el testimonio de nuestra condolencia. Descanse en la paz del Señor’[26].

 

O día 9 de Xullo, Rodríguez Soto, delicado de saude, morría como queda dito, en Lisboa con 51 anos, cidade onde fora a entrega-la acta de diputado a José Calvo Sotelo, que se exiliara de motu proprio logo de proclamarse a 2ª República.

José Calvo Sotelo acompañou o cadaleito ata a mesma raia con España, para que logo de chegar, dous días despois, -día 11-, fora levado ó camposanto de Stª. Mª de Amarante-[Maside].

JOSÉ CALVO SOTELO A VOLTA DO EXILIO VAI A MASIDE

Cando José Calvo Sotelo voltou do exilio, nesta ocasión de París, unha das primeiras cousas que fixo ó pisar España, foi achegarse a Maside, e desde a cima da Vila, a pe, formando parte dun nutrido séquito foi ata o camposanto de Amarante para orar ante a tumba do seu incondicional amigo, Julio Rodríguez Soto. E a prensa recolleuno.
El hombre del día. Calvo Sotelo ante sus electores del partido de Carballiño. Sábado 28 de Julio

 1934:

‘… en el punto de confluencia de la carretera con el camino que conduce al cementerio de Amarante, una muchedumbre inmensa, de la que forman parte las personas más significadas de Dacón, Maside, Lago, Santa Comba, Rañestres, Armeses, Carballiño y otras parroquias, aguarda impaciente y hondamente emocionada, el momento feliz de abrazar y saluda al ilustre diputado a Cortes por Orense, don José Calvo Sotelo…

Se abrió paso entre el enorme gentío para dirigirse al cementerio de Amarante…

No hay palabras para describir como yo quisiera, este sublime y grandioso acto que tuvo por escenario la necrópolis de Amarante’[27].  

Os máis vellos, partícipes de rapaces da recepción, lembran o acontecido. Dicíanos Don José Estévez Puga, falecido hai poucos anos, que suaban a gota gorda. Tamén fora ata Maside desde a súa Casanova de Armeses, facendo compaña ó seu crego, Don Pexerto Vázquez Pérez.

Pararon na Praza Maior de Maside agardando xunto con moita xente máis a chegada de Calvo Sotelo e o seu sequito, que non se retrasou segundo o previsto:

‘As xentes de Maside levaban agardando moito antes do horario que manexaban. -Non lembrada don José a hora, pero apuntou entre as dez e as once da mañan-. Saímos da Misa das nove e xa fumos ata Maside. Uns tres cartos de hora de camiño ata a Praza.

Chegaban coches e máis coches e aparcaban en ringleira ata a cima da vila deixando espacio o que traía a Calvo Sotelo, que non se fixo agardar.

Se dirixiu ata a Casa Consitorial onde departiu coa corporación. Concelleiros e alcalde o acompañarían ata o campiño da festa de Pousada, -onde converxe o camiño ata Amarante-.

Nós e moitos máis xa botáramos a correr ou andar ata a cima ata o Alto da Casanova, e os coches da comitiva que viñan detrás subían en primeira ou como moito en segunda. Os iamos diante atrancábamos a estrada.

Ali na Casanovoa xuntáranse xentes vidas de Dacón, O Lago, e Santa Comba, e tamén vidos do Carballiño, xente queu coñecía.

Calvo Sotelo baixou do coche e departiu, saudou, axitaba o chapeu, en medio de vivas e aplausos.

Partiron a pe para percorrer os 650m. ata Amarante. Os rapaces iamos diante e a comitiva encabezada por Calvo Sotelo seguíanos. A chegada o campiño de Amarante máis xentes do lugar –hoxe despoboado-, tamén do Lago, Toscaña e Reguenga, agardaban a comitiva, amoreábanse ás beiras do camiño.

Os rapaces estabamos empoleirados sobre o muro de cerre do camposanto, á verxa da eirexa. Templo que no tardaría moito en ser desfeito na súa meirande parte para agranda-lo camposanto. Algúns cregos ali desprazados rezaron o carón do magno panteón de Julio Rodríguez Soto. Parece increible pero chegouse a facer silencio; só os rezos, os cánticos finais e logo os aplausos, deron peche a xornada para nós. Calvo Sotelo cumprira para con seu compañeiro, seu amigo incondicional.

Os coches recolleron a Calvo Sotelo e a comitiva, e retornaron. Estamos a falar sobre das doce e media, máis ou menos’.

J.R. SOTO      RD.SOTO-TAPA SEPULCRAL

1ª Fotografía: Camposanto de Santa Mª de Amarante (Maside). Foto  autor 22-7-2011 Panteón familia de Juio Rodríguez.

2ª fotografía: Tapa sepulcral do nicho  do referido panteón familia de Julio Rd. Soto. Foto autor 8-4-1990.

De Esquerda a dereira e de arriba a abaixo, o primeiro nicho é o de Dolores Fariñas Valeiras, dona de Julio Rodríguez Soto, estando este no seguinte. O terceiro é o de Amelia, cuñada de Julio, o cuarto baleiro, no quinto está Benita Valeiras González, sogra de Julio Rodríguez Soto, e no seguinte unha parenta da súa dona, Benita Valeiras Valeiras ‘Tucha’.

A presencia en Maside dos frades de Oseira, non foi novidade, xa acontecera nos funerais que por Don Julio Rodríguez Soto tiveran lugar en Amarante o día 12 de Xullo de 1931. A súa asistencia a ambos actos fúnebres foi o agradecido recoñecemento da comunidade por quen fixo tanto pola recuperación da Abadía de Oseira.

 

‘JULIO RODRÍGUEZ SOTO – Bajo la fuerte impresión de dolor que nos produjo la triste noticia del fallecimiento del hombre bueno por excelencia, del gran amigo don Julio Rodríguez Soto, acaecido cuando circunstancialmente, henchido de satisfacción, se encontraba en Lisboa al lado del ilustre gallego y diputado electo don José Calvo Sotelo, nuestra pluma no acierta a expresar con la suprema y fiel intensidad emotiva, el sentimiento general y profundo que su inesperada muerte causó en esta villa, donde por todas las gentes era tan querido y admirado.

Su cadáver será trasladado hoy sábado, a las cuatro de la tarde desde esta población al cementerio de Amarante, y los funerales se celebrarán mañana domingo en esta iglesia parroquial.

Al propio tiempo que elevamos al Todopoderoso una oración por su alma, nos asociamos de todo corazón a la pena inmensa que embarga a su viuda doña Dolores Fariña y demás familiares del extinto’[28].

 

‘DESDE CARBALLIÑO- D. JULIO HA MUERTO. FUNERALES POR ETERNO DESCANSO.

Allá en Lisboa cuando menos se esperaba, una congestión cerebral llevó a la eternidad al popular y querido don Julio Rodríguez Soto, llenando de lágrimas a su virtuosa y querida esposa doña Lola, y quien en medio de la inmensa pena recibirá de seguro de gran consuelo el saber que un sacerdote español, le consoló fervoroso en su última enfermedad suministrándole los Santos Sacramentos.

Las pruebas de simpatía bien demostradas en la conducción del cadáver desde Valença do Miño hasta el cementerio de Amarante donde recibió cristiana sepultura ayer a las siete de la tarde.

Más de treinta automóviles le acompañaron. Aquí en Carballiño le espera toda la villa con sus sacerdotes y Cruz alzada ala entrada del pueblo, siguiendo en respetuoso y triste silencio hasta Dacón, donde el párroco don Mariano se incorpora, y con el ritual mandado le acompaña al panteón de familia que allí poseen.

Venía la carroza toda repleta de flores con dedicatorias sentidas y expresivas, y entre “Los amigos de Julio Rodríguez Soto”, “Sporting Club”, “Lino a su buen amigo”, etc.

Hoy día doce se celebraron los solemnes funerales en esta iglesia parroquial de Carballiño. Comenzaron estos a las diez cantando los Salmos y la Misa con dalmáticas y treinta y cinco sacerdotes de distintas parroquias de la Diócesis, celebrando el Santo Sacrificio el íntimo amigo Don Lisardo, capellán del Hospital de Orense.

El duelo muy numeroso y de distinción lo formaban más de 20 personas. El señor cura párroco Don Evaristo, el excelentísimo Don Perfectino Vieitez, los señores Salgado Biempica, Román, de Orense, juez municipal Don Tomás Ramos Sobrino, entrañable amigo Maneiro, y todos los familiares de Maside y de Dacón, con la representación de los RR. PP. de Osera, etc.

Nota simpática de esta hermosa y culta villa es sin duda el no querer celebrar las fiestas profanas de san Benito, que estos días se acostumbraban guardando así el luto a los recientes fallecidos y mayordomos de siempre, Eduardo Fontaiñas, Ramón Santamarina, Juan Fernández, y ahora Julio. Que todos en paz descansen’[29].                       

                                                                      

MÁIS RESEÑAS DOS XORNAIS RECOLLENDO A TRISTE NOVA

‘DESDE DACON – LETRAS DE LUTO – En la capital lusitana exhaló el último suspiro el hombre, nacido En esta parroquia, –ata o arreglo parroquial do ano 1893, a parte de arriba da Vila de Maside formou parte da parroquia de Amarante-, que llegó a alcanzar más relieve y la figura que más se encumbró ocupando altos puestos en la provincia orensana. Falleció el día 9 del corriente y la noticia de su muerte, se esparció por todos los ámbitos cual reguero de pólvora, causando hondísima tristeza y sensible sentimiento.

En la tarde de ayer, habrán recibido cristiana sepultura los restos mortales desque en vida se llamó don Julio Rodríguez Soto, quien contaba la edad de 52 años. –O correspondente quixo decir 51 anos-.

A su atribulada familia y de un modo especial a su afligida y desconsolada esposa la bondadosa y virtuosa señora doña Dolores Fariña Valeiras, damos el pésame más sentido.

El Creador recoja en su santo seno el alma del prestigioso y culto abogado y de a sus familiares resignación, por tan irreparable y sensible pérdida.

A las manifestaciones de condolencia, suma la suya el corresponsal de GALICIA’[30] .

 

‘EL ENTIERRO DE RODRÍGUEZ SOTO – Ayer ha recibido la sagrada sepultura en el cementerio de Amarante, el cadáver de nuestro querido amigo don Julio Rodríguez Soto.

La manifestación de duelo fue verdaderamente grandiosa desde Valença do Miño hasta la parroquial de Dacón puede decirse que las mas genuinas representaciones de todas las clases sociales se sumaron al general sentimiento por la pérdida de Julio Rodríguez Soto, y acompañaron los restos mortales hasta el humilde cementerio.

Dejamos para el número próximo la relación detallada del entierro, ya que ahora no nos es posible por falta de espacio[31]‘.

‘DESPUES DEL FALLECIMIENTO DE JULIO R. SOTO- Las muy apreciables y desconsoladas viuda y hermanas del finado don Julio Rodríguez Soto (q.e.p.d), doña Dolores Fariña Valeiras, doña Arístides y doña Justa, nos ruega encarecidamente que en la imposibilidad de dar ersonalmente las más rendidas gracias a todas cuantas personas que de una u otra forma se han interesado por el fallecimiento de tan querido amigo, expresemos en nombre de las mismas su profundo reconocimiento, desde las columnas de GALICIA’ [32] .

 

J.R. SOTO-CABODANORecordatorio do primeiro Cabodano, o que tivo lugar no Carballiño en Xullo de 1932,a semana anterior a familia dispuxera outro en Santo Tomé de Maside.

 JULIO RODRÍGUEZ SOTO E O RELOXO DE MASIDE aneis de unión entre o mosteiro dos bernardos e Maside.

Non nos paramos a menudear os moitos acordos que houbo durante o mandato de Julio Rodríguez Soto, pero algún si o mentamos, sempre en relación coa adquisición por parte da Deputación, tempo hai, dos terreos do entorno que formaba parte da clausura, e que foi amplando o masidao durante seu mandato.

É moi de subliñar o interese que a Deputación mantivo, e manten, polo cenobio ouseirán, tanto que no período de vinte anos, de 1966 ata 1986, o primeiro organismo provincial aportou para a reconstrucción do mosteiro case vinte e seis millóns de Ptas[33].

Non é allea esta disposición o trato que a Comunidade do cenobio lle deparan os representates do primeiro organismo provincial, e pode que moi especial a Julio Rodríguez Soto cando visitaba oficial ou extraoficialmente o mosteiro, como Deputado Presidente da Deputación, como tamén de cesar nese organismo.

Non só se lembraron de Julio Rodríguez Soto no seu pasamento, a prensa fíxose eco do cabodano de quen foi faro para a política masidá, e tamen para o partido judicial.

 ‘ANIVERSARIOS.- Con motivo del aniversario –2º- del óbito de nuestro inolvidable, distinguido y bondadoso amigo don Julio Rodríguez Soto, se celebraron en la iglesia parroquial varias misas en sufragio de su alma, asistiendo a las mismas, numerosos fieles.

En este memorable y luctuosa fecha renovamos a su viuda y demás estimados familiares el testimonio de nuestra sincera condolencia’[34] .

JULIO RODRÍGUEZ SOTO TOMOU AS RENDAS ORGANIZATIVAS DA VIAXE Ó MOSTEIRO DE OSEIRA

‘Vecinos de Maside en un viaje a Oseira el 31-8-1924:’…A las nueve y media del día 31 próximo pasado -era domingo-, salimos en tres grandes autocoches engalanados con banderas y escudo, emprendiendo su vertiginosa carrera al son de la gaita gallega (…) A la hora y cuarto llegábamos al Monasterio, y, como buenos cristianos, entramos primeramente en la iglesia con el respeto que los buenos acostumbran, y ejerciendo de director espiritual el distinguido párroco de Vilamoure, rezó a coro una estación al Santísimo, que todos recitamos de rodillas. Seguidamente, siguiendo de cerca tan cultos arqueólogos, se distribuyeron los excursionistas en pelotones para admirar las innumerables bellezas que allí se encierran. ¡Oh que estatuas de granito que parecen de madera! ¡Que esculturas y obras de talla! ¡Qué bóvedas, columnas y capiteles…’.

 

‘Entre os asistentes a Oseira, permitímonos subliñar, amen dos mentados Srs. Rosón e Rodríguez Soto, unha chea de xente [94 persoas] vencelladas a Maside por orixe ou devoción; Dona Concha García nai de Jesusa, dona de Don Juan Fernández–Xesta, os fillos destes Olga, Fé, Emma, Luisa e Armando; a irma de Dona Jesusa, Dona Obdulia, dona de Don Emilio Amor Rolán, gobernador de Huesca e Málaga, seus fillos Milucho e Juan Manuel Amor; o médico Don Aser Nóvoa; o tenente alcalde do Concello de Maside, Don Jesús González Fernández, Dona Esperanza Arocas Baranda, dona de Don Anxo López Lois, Don Emilio Alonso, secretario do Concello de Maside, Don Xosé Mª Cabaleiro, -alma mater da alfaia reloxeira-;

O de Santa Comba Don Xosé Benito González @Palancas, a súa beira na fotografía o abade de San Miguel de Armeses, o macedán Don Gumersindo Pavón; os irmáns Don Xosé e Don Anxo López Lois; o ourensán Don Luis González Viso, o masidao comandante de Infantería, Don Edelmiro Portabales; o Don Pío Príncipe Gracia capitán que fora de Cabalería, e no 1932 era presidente do Partido Radical en Ourense, falecido o 14-1-1933; o doutor, amigo de Rodríguez Soto, o tamén calvostelista Don Cesar Pimentel de Santa Cruz de Arrabaldo, etc.

Á comitiva sumaríanse na súa Oseira natal, Don Aquilino Sánchez, perito agrícola, o que fora director do desaparecido xornal masidao ‘La Torre de Maside’, e que logo había de ser alcalde do Carballiño, a súa dona, a maestra Dª María, mailos seus fillos Mucha e Quete. A excursión levaba os gaiteiros da vila:’Os Celtas’, a familia Zarza, gaiteiros e silleiros: o su patriarca, Cesáreo, que tocou o clarinete na banda ‘Melodía Masidense’, e seus fillos: Rosa, Evangelina -estas causaban sensación-, e Anibal, o único fillo varon.

En conxunto noventa e catro persoas que posaron acomodados de tódolos xeitos posibles nas pedras amoreadas ás portas da fachada principal do Mosteiro’. [Ó pé da fotografía que se aporta di: ‘Noventa e catro masidaos, entre os de feito e os de dereito, de visita en Oseira oitenta anos atrás’. (31 de Agosto de 1924)]. Antes, o segundo día das festas de San Vitorio, O Orfeón Unión Orensana, que fora recibido con salvas de bombas, maila portuguesa banda de Música da localidade miñota de Lanhelas, –famosa polas súas inscricións rupestres- pecharon a xornada que comezara cun concerto do orfeón ourensá no templo de Santo Tomé O Novo. Unha das cintas que portaba o estandarte do Orfeón Unión Orensana fora colocada pola señorita Adelina Amor Vázquez, filla de Dona Obdulia e de Don Emilio Amor Rolán, daquelas gobernador civil de Huesca, este a quen Maside aproveitando a súa estadía vacacional na vila, lle tributou unha homenaxe o mércores día 3 de setembro’.

Maside visita Oseira da man do gobernador de Ourense Don Eduardo Rosón López, natural de Cervantes, e da do seu amigo e correlixionario, o masidao home de confianza de Don José Calvo Sotelo, Don Julio Rodríguez Soto, vicepresidente e presidente da Deputación Provincial, sendo antes alcalde de Maside como quedara reflectido.

Falando do noso home, entre os asistentes á excursión hai unha boa parte dos seus amigos da política, pero tamén ó seu caron había algún rival, pero o seu espírito democrático imperaba por riba de mesquindades.

Pouco se ten escrito dun home da confianza de Julio Rodríguez Soto: Don Emilio Alonso Rodríguez, secretario municipal de Maside, onde nacera (*13-8-1887). Pola ascendencia paterna tiña devoción por Partovia e Refoxo berce do seu pai, Don José Benito Alonso Conde. Pola rama materna a súa nai era filla de Dona Juana irmá de Don Valentín Portabales Blanco.

Don Emilio sempre estaba en todo canto a Maside lle cumpría, festas, deportes, excursións…:

No ano de 1931 unha nova cultural en Maside:

‘SOCIEDAD MUSICAL.- Esta sociedad ha elegido nueva junta directiva que la componen los siguientes señores:

Manuel Luis García, Presidente; Vicepresidente Emilio Alonso, y vocales los señores Valentín Fernández, Donato Álvarez y Antonio Vázquez.

Nuestra felicitación a la nueva junta, y hacemos votos para que dicha sociedad continúe sus gestiones para que nuestra banda siga cosechando laureles, y continúen con los éxitos como hasta ahora.

            Esta sociedad está preparando los carnavales. (‘La Región’, Febreiro de 1931).

Era nutrido o grupo masidao de monárquicos, e por ende amiguiños de Julio Rodríguez Soto e de Calvo Sotelo, cos que colaboraron. Desde a Secretaría Don Emilio Alonso, maquinal na súa intervención, acadou, de Don Fernando Suárez Tangil, que desempeñaba na posguerra o cargo de ministro, entre 1951 a 1957, de Obras Públicas, que o Consello de Ministros resolvera a favor dun Concello de Maside independente, sen mutilacións.

Amiguiños do alleo, ansiosos de enchouparse dun pedigrí que tampouco tiñan daquelas, cobizaran a anexión da freguesía de Amarante. Tanto foi que maquinaron desde o seu ‘Salón de Sesións’ a recollida de firmas entre o vecindario da parroquia de Amarante, as agochadas, con nocturnidade e con enganosas promesas de melloras, cartos e menos impostos. Foron precisamente os impostos e as malas artes a barreira, e o pretexto o mesmo tempo, para que veciños Aldeiña, Casanova, Gulfar, Negrelle, Pousada, e parte de Dacón, maiormente os industriais, se percataran que a chafallada taería mais trabucos, e nada bo, amen de desgarrarse do seu natural tronco, ‘As Terras de Maside’.

Pero tamén os veciños dasoutras freguesías masidás tomaron o camiño da capital do Estado, e se opuxeron a divisoria territorial da dita parroquia, e por ende do municipio. Tocaron as altas instancias do goberno onde tamen acudiran os veciños cobizosos con pernis a xeito de agasallos para cantos puxeran a man. Que non dicir ten que elo tócoulle no sentir das súas xentes, empregaron as mesas artes e camiño, amen de levar a legalidade polo ramal.

A metade de Maside-Vila pertenceu a Amarante ata o ano 1893, e desde aquelas ata o de agora, o límite está mais menos no alto de Casanova. Non desmaiaron desde aquelas de asoballar, espetando carteis, sinais de tráfico, inaugurando estradas, etc. Non queren recoñecer que se non fora polos outros concellos, os que por certo lles dan estes señores ni o valor dunha cadela, saben que sen a veciñanza deses concellos eles non terían razón de existencia. Son estos e os herdeiros os que fiexeron a puxante vila, e non os politiquitos.

Non lles deron a razón aínda que a cousa estivo enconada.

O que fixeron antes e o que pretendan aínda hoxe asoballarnos e querer quedarse con todas as melloras, deixando horfos o resto dos concello, o que nos leva a unha inquina dabondo sobrada, e non só non se sorprenderían se nós e o resto dos concellos tocan as campás da independencia.

Voltando o armadanzas que moveu a corporación masidá a empreñarse a fondo, a Don Emilio Alonso ‘Refoxo’, tamen fora un dos artífices da xa referida e sonada excusión masidá a Oseira, á que nos referimos tamén neste recompilatorio.

OSEIRA EXMASIDERetrato da sonada excursión ó Mosteiro de Oseira: a Don Emilio Alonso, a esqueda diante  do crego. Acostado no chán a Don Julio Rodríguez Soto. Case no centro da parte superior ós cuñados Don Emilio Amor Rolán, o de bigote, e Don Juan Fernández Pérez ‘Xesta’. Na parte superior, case no ángulo superior direito o natural de Oseira Don Aquilino Sánchez Rodríguez, perito agrícola, quen consta como director en 1921 do desaparecido xornal masidao ‘La Torre de Maside’, e que logo chegaría a ser alcalde do Carballiño.


[1]  AHDOU – Libro Bautizados Parroquia de Santa María de Amarante (Maside), (24.1.23).

 [2]  Rexistro Civil de Maside (Ourense). Asento nº 273. Año 1880.

 [3]  Rexistro Civil de San Cristovo de Cea (Ourense). Ano 1914. Tomo 14, número 12, folio 12, Sección 2ª.

 [4]  Idem.

 [5]  AHPOU – PN. Caixa 4672. Ano 1896.

 [6]  AHM de Maside. Acta da sesión ordinaria do 1-7-1885.

 [7]  ‘La Región’, 3 de Septiembre de 1924.

 [8]  Se trata de Don Juan Fernández Pérez, polifacético y extraordinario en todo lo vario y múltiple que llegó a emprender, asiduo veraneante con su familia en el Maside de principios del S. XX, donde se casó con la masidá Jesúsa Vázquez García.

[9]  ‘La Región’. Xornal do día 3-1-1925.

[10]  AHM de Maside. Acta da Municipal Permanente do 15-8-1928.

[11]  ‘Faro de Vigo’, 15-9-1929. Deferencia de la familia del corresponsal de aquellas, el daconés Manuel Novoa.

[12]   Resumo dos recordos que daquela sinalada data aínda se lembran xentes de Maside.

[13]  O Coro Católico de Maside xa era partícipe moito antes na vida masidá. Daquelas era seu presidente Don José  Benito Sieiro, como consiliaro constaba Don Manuel Fernández, o seu contador Don Ramón Pérez, o tesoureiroDon Auxo González, e secretario o médico e cirurxán municipal don Antonio Quero Rúa.

[14]  AHDOU. Parroquia de Santa María de Amarante (Maside). Lb. 24.1.22. Bautizados:  ’15-12-1878 –Camilo Pérez Pérez, hijo de Antonio y Juana, vecinos de Maside. Abuelos paternos Francisco e  Ignacia Domínguez; y maternos Miguel y Lucía (¿) García. Fueron sus padrinos Camilo García y PeregrinaGonzález’.  

[15]  GUITIÁN, Luis F. Guitian. Clarinetista da Municipal de Sober.

[16]  ‘Faro de Vigo’, 22-8-1928. Deferencia da familia do corresponsal daquelas, o daconés Manuel Novoa.
17]
  ‘Galicia’, Ourense. Xornal do 9-6-1930. Era correspondente do Galicia na bisbarra D. Josefino Mosquera  García@ Plus Ultra, que casara cunha masidá. Foi soterrado en Santomé en 1990.  Amén de correspondente era dono do Café Republicano, na vila de Dacón. Josefino promoveu actividadespolitico-socioculturais de moita impronta para tempos de pre-contenda civil, sempre abertas a calquera  partido.
[18]
 ‘Galicia’ Maside. Xornal do 22-7-1930.
[19]
 ‘Galicia’- Ourense. Xornal do venres 19-9-1930.
[20]
  FERNÁNDEZ Miguel Anxo-FUMEGA PIÑEIRO, Francisco-José. Entrevista que fixeron no ano 1987 a Don   Felisindo Álvarez Xesteira, alcalde que fora do Carballiño: ‘…a favor da figura de Calvo Sotelo, a quen podemos asocia-la figura de Julio Rodríguez Soto; tamén a maior parte do clero desta zona era partidario de CalvoSotelo’.
[21]
  ‘La Región’, 6-7-1931.
[22]
  ‘La Región’, 10-7-1931.
[23]
  ‘La Región’, 11-7-1931.
[24]
  AHDOU – Libro de difuntos da parroquia de Santa Maria de Amarante (Maside). (24.1.24).
[25]
  ‘La Zarpa’, 11-7-1931.
[26]   ‘La Zarpa’, Orense. 10-7-1931 – PG. 5
[27]
   ‘Galicia’, Orense. 28-7-1934.
[28]
   ‘Galicia’, 11-7-1931.
[29]
   ‘La Región’, 12-7-1931.
[30]
   ‘Galicia’, 12-7-1931.
[31]
   ‘Galicia’ , 13-7-1931.
[32]
   ‘Galicia’, 16-7-1931.
[33]
   YÁÑEZ NEIRA Fray Mª Damián, e colaboradores:’El Monasterio de Oseira’. P. 91. Deputación  Provincial de Ourense. (1988).
[34]
  ‘Galicia’. Orense. Pág. 4, do xornal do 12-6-1933.

Esta entrada fue publicada en Teoría. Guarda el enlace permanente.

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s